Så skal der mandehørmes i Hamborgbeboerforening. Søndag d. 4-2-2018. kl. 10:30 – ????

Godt Nytår til jer alle.

Se det vi skal er slet ikke for damerne som billedet ret tydelig beskriver:-) Derfor tager hanflokken afsted til Stadion 2. Den gamle politistation som Torsten har indrettet som spillebule:-)

Der kan købes Øl og vand, måske kaffe men det finder vi ud af når vi er der.

Tag din nabo under armen og lad os få nogle hyggelige timer sammen på Station 2.

Billedresultat for dart sjov

Det er ikke hemmeligt men fuglene som  er draget sydpå har sunget om mulighed for et arrangement for de damen der her bliver snydt. Så vi glæder os til at se hvad der kan findes på.

Vel mødt til årets første arrangement.

Reklamer

Referat fra bestyrelsesmøde i Hamborg Beboerforening:

Tirsdag d. 7. nov. 2017 kl. 19:30 hos Per, Hamborgvej 45.

 

Fremmødte: Åse

Bent

Per

Søren

Christian havde meddelt, at han kom senere p.g.a. arbejde – men nåede ikke frem, så Søren skrev referat. Fie havde ikke mulighed for at deltage.

 

Dagsorden:

Vedtægter for Hamborg Beboerforening.

      Da Per var ny i bestyrelsen gennemgik Søren vedtægterne.

Konstituering af bestyrelsen.

                      

                       Valg af:       – formand, Søren blev genvalgt

– næstformand, Bent blev genvalgt

– kasserer, Åse blev genvalgt

– sekretær, Christian blev genvalgt

– menigt medlem, Per

 

Opfølgningspunkter/siden sidst.

 

– Landingspladsen.

Beboerforeningen har fået bevilget kr. 103.500,- til trædækning af                                Landingspladsen ved Hamborg Strand. Søren aftaler nærmere med Poul Erik Skov Sørensen, der har stået for tegninger og prisoverslag,

om den endelige udformning af projektet. Vi snakkede om hvad der skulle til, hvis vi etablerede en grill på trædækket.

– Cykelturen til Vigsø d. 27. aug. 2017.

Kirsten og Søren var de eneste deltagere på turen.

– Mødet d. 23. okt. 2017 vedr. samarbejde med Thisted Kommune.

Per og Søren refererede fra mødet – og nævnte nogle af de ønsker som beboerforeningerne havde til samarbejdet med Kommunen.

Bl. a. en direkte kontaktperson/ tovholder i Forvaltningen, og hjælp til fundrasing. Fie og hendes søn Philip deltog også i mødet.

 

– Vi har fået lov til at benytte Det Hvide Skur ved Landingspladsen,

til opbevaring af en grill, og vil få udleveret en nøgle til skuret.

 

Nye tiltag/sager fra bestyrelsen – samt henvendelser fra beboerne.

 

        Vi drøftede ruinen på Hamborgvej 30, som der ikke er sket noget med endnu. Dels              pynter den ikke i landskabet, og den faldefærdige bygning kan være til fare for de              mange børn som færdes i området.

                         Søren tager kontakt til Kommunen, for at få afklaret hvordan sagen

                         står lige nu, i forhold til at få den fjernet.

                         Per nævnte trafikken – og ikke mindst den høje hastighed der bliver                     kørt med på Hamborgvej, og hvilke muligheder der var for at løse

                         problemstillingen. Søren gennemgik resultatet af den sidste trafik-                       måling, og bestyrelsen supplerede med de løsninger vi har snakket

                         om tidligere. Søren kontakter Kommunen for mulige løsninger.

                        

Planlægning af kommende arrangementer.

 

               – Dartaften. Bent snakker med Torsten om en mandetur til den gamle politistation for at spille dart.

               – Andre forslag. Vi arbejder med en bowlingtur til Thisted d. 4. marts 2018.

 

Næste møde ? Næste bestyrelsesmøde er hos Christian d. 21. febr. 2018.

 

Eventuelt. Per og Christian var interesseret i at tage godt imod de nye folk der

                       flytter til Hamborg. Bestyrelsen bakkede op om den gode ide.

 

N.B. Hvis du/i ikke var til generalforsamlingen – hvor vi normalt betaler vores

         kontingent – kan det indbetales til Åse på kontonr.  9083-0000165123

 

         Det årlige kontingent er på 100 kr. pr. husstand, samt 25 kr. i indskud, hvis

         man er nyt medlem.

 

 

 

 

Generalforsamling overstået- Bestyrelsesmøde venter…

Kære Hamborggensere….

meeting

Vi havde jo en hyggelig sommerfest hos Elisabeth og Mads. Stor tak til jer fra bestyrelsen for altid at have plads til festlighederne.

Vi har som ny bestyrelse snart møde, og skulle du ligge inde med forslag så skal du ikke holde dig tilbage. Send, ring eller kom forbi en fra bestyrelsen så lytter vi gerne til forslag og ideer.

Hermed referat fra generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen i Hamborg Beboerforening d. 19. aug. 2017.  

Formanden indledte med en stor tak til Elisabeth og Mads for, at vi endnu engang kunne holde generalfor-samling og sommerfest hos dem – og overrakte dem en gavekurv for det store arbejde det er at huse Beboerforeningens medlemmer denne dag.

Derefter gik vi over til dagsordenen som ifølge vedtægterne har følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren aflægger regnskab.
 4. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer i ulige år – samt 2. suppleanter.

Bent, Åse og Anja er på valg

 1. Valg af revisor.
 2. Indkomne skriftlige forslag.
 1.  Eventuelt.

 

 1. Berit blev valgt til dirigent.

 

 1. Formanden aflagde følgende beretning:

Vi har været femten husstandsmedlemmer i den forløbne periode.

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, og arbejdet

med følgende emner:

 1. a. Vi har nu fået tilladelse til at gå i gang med at montere trædækning på Landingspladsen, og har

accepteret en reducering af trædækningen fra 60 kvm. til 40 kvm.

 1. Vi har problemer med at der bliver kørt for stærkt på Hamborgvej, så vi har haft et ønske om at få

sat nogle skilte op, der advarer mod de mange børn som færdes i området. Det kunne vi ikke få

tilladelse til, så vi fik Kommunen til at opstille en fartmåler der kunne lagre de målte hastigheder.

Målingerne viste: – at 40 %  = 1.024 køretøjer kører under 50 km.

– at 36 % = 930 køretøjer kører mellem 50 og 60 km.

– at 19 % = 495 køretøjer kører mellem 60 og 70 km.

– at 5 %   = 135 køretøjer kører over 70 km.

   I alt  2.584  køretøjer i den målte uge.

Vi har snakket om selv at sætte nogle skilte op, så det måske kan få folk til at sætte  farten ned.

Der er også den mulighed, at vi kan bede politiet om at foretage nogle flere fartkontroller.

 1. Vi har arbejdet for at surferne får nogle toiletfaciliteter, så de ikke bruger stranden og skrænterne

til toilet. Havnen er nu ved at etablere en toiletbygning i nærheden af hvor surferne holder til – som deres del af en aftale med Thisted Kommune.  

 1. d. Sidste år nævnte jeg i min beretning, at vi i bestyrelsen havde en forventning om at ruinen på

Hamborgvej 30 ville blive revet ned i nær fremtid. Det er desværre ikke sket endnu.

 1. På vores generalforsamling sidste år var den en som nævnte, at der gik heste på cykelstien som derved ødelagde stien. Jeg har været i kontakt med Naturstyrelsen, for at de skulle se om skiltningen var i orden, så rytterne kunne følge ridestien – og om der evt. skulle opsættes nye skilte nogle steder.

De fortalte, at de ville sende en medarbejder ned for at se på sagen.

 1. Vi har fået lov til at have en gril stående i Det Hvide Fiskerhus ved Landingspladsen af ejerne.

Der skal lige sættes en ny karm om døren, inden vi kan bruge det. Søren får så ansvar for at bestyre nøglen.

 1. Vi har drøftet Havnens planerne om at opsætte 3 vindmøller på Havnens område. Vi kunne ikke blive enige om, at indsende en fælles indsigelse fra bestyrelsen.
 2. g.  Formanden nævnte de 7 arrangementer der har været i årets løb:

Bowlingtur til Thisted, Affaldsindsamling ved Landingspladsen/Stranden, Vindmølletur til Testcentret, Sankt Hansfest, Darttur her i efteråret, Cykeltur til Vigsø og vores Sommerfest/ge-

neralforsamling i dag.

 1. Åse vores kasserer fremlagde regnskabet – der viste en kassebeholdning på kr. 3.609,89.

 

 1. Bent, Åse og Anja var på valg. Bent og Åse blev genvalgt – og Per Graugaard blev valgt i stedet for Anja. Fie blev valgt som suppleant.

 

 1. Berit blev valgt til revisor.

 

 1. Der var ikke indkommet nogle skriftlige forslag til behandling.

 

 1. Under eventuelt blev folk opfordret til at sende/aflevere deres mailadresse til Christian så de kan få tilsendt nyhedsbreve.      

 Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år – og rettede en speciel tak til Christian for at bestyre vores hjemmeside.

 

Referent: Søren Petersen

 

Cykeltur til Vigsø H.B. 2017.

Cykeltur til Vigsø på søndag d. 27. august 2017. kl. 11:00

CYKELRYTTERETANDEM10

Hamborg Beboerforening inviterer alle Hamborgensere på cykeltur i det flotte sensommervejr.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Hamborg Landingsplads kl. 11:00 (bemærk det har tidligere været annonceret til kl. 10:00 – men det er jo søndag, så vi sover lige en time længere)

Vi cykler med den nye cykelrute mod Vigsø, hvor vi slår os ned ved shelterpladsen.

Den er beliggende et stykke fra stranden, i udkanten af skoven. Der er en bålplads,

hvor vi kan stege vores egne medbragte pølser, snobrød – eller hvad man gerne vil spise. Efter spisningen serverer Kirsten kage til den medbragte kaffe. Det er nu muligt at gå en tur i det flotte område – eller cykle hjem igen.

Husk at medbringe fortæring til bålmad, samt kaffe og andet drikkelse til turen.

Kirsten og Søren er turledere.

 

Generalforsamling/Sommerfesten d. 19. aug. 2017.

Så er vi der igen.

Vi skal have afholdt vores generalforsamling og som før efterfulgt af vores årlige sommerfest.

Tag din nabo med og lad os sammen skabe en hyggelig aften.

Generalforsamling i Hamborg Beboerforening

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling
Lørdag den 19. august 2017. kl. 17:00

Vi mødes som sædvanlig i Mads og Elisabeth`s møde- og festlokale på Hamborgvej 50.
Ifølge vedtægterne er dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren aflægger regnskab.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år – samt 2. suppleanter.
Bent, Åse og Anja er på valg.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne skriftlige forslag.
Indsendes til bestyrelsen senest 8. dage før generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Vi håber, at der er mange som har lyst til at deltage i generalforsamlingen, og blande
sig i debatten om bestyrelsen arbejde – og komme med nye ideer til vores arbejde.
Alle er velkomne – men det er kun medlemmer som har stemmeret.
Medlemskontingent udgør kr. 100,- årligt, samt et indmeldelsesgebyr på kr. 25, – for
nye medlemmer. Kontingentet betales efter generalforsamlingen til vores kasserer.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen.
Hvis du ikke har afleveret din mailadresse til vores Web-master Christian, så får du
lige hans mailadresse: c.nereus.g@gmail.com
Du modtager så Nyhedsbreve med oplysninger om arrangementer m.m.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
SOMMERFEST i Hamborg Beboerforening.
I forlængelse af den årlige generalforsamling, afholder vi en Sommerfest ca. kl. 18.
Stedet er også samme sted som generalforsamlingen – hos Elisabeth og Mads.
Der vil være mulighed for at grille den medbragte mad – drikkevarer for aftenen skal
man selv medbringe, men Elisabeth og Mads sørger for glas, tallerkener, kopper m.m.
Senere på aftenen – har Elisabeth lovet at sørge for noget til kaffen.
Tilmelding til festen er senest torsdag d. 17. aug. 2017 til: Elisabeth 2465-4347